Komunikaty CKE

Informacja o terminach egzaminów ustnych oraz numerach sal, w których odbędą się egzaminy jest dostępna na Teamsach, kanał Matura 2023. Osoby, które nie mają dostępu do Temasów mogą kontaktować się z sekretariatem szkoły.

 

Rok szkolny 2022/2023

Nr

załącznika

Opis Dokument do pobrania
1a
Deklaracja
A
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 4. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
 5. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 6. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 7. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 8. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)
Pobierz Word
Pobierz PDF
1b
Deklaracja
B
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

 1. absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 2. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 4. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
 5. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
 6. osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz kolejny)
 7. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
Pobierz Word
Pobierz PDF
1c
Deklaracja
C
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce) Pobierz Word
Pobierz PDF
2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej Pobierz
3b Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE Pobierz
5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego Pobierz
5b Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady Pobierz
5c Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego Pobierz
6 Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym Pobierz
7 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Pobierz
21b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień Pobierz
21d Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia Pobierz
22a Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu Pobierz
22c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu Pobierz
25a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej Pobierz
25b Wniosek o weryfikację sumy punktów Pobierz
25c Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Pobierz
26 Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny Pobierz
27 Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca Pobierz
30 Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r. dla zdających – obywateli Ukrainy Pobierz

Rok szkolny 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronie www.cke.gov.pl.

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu