Regulamin rekrutacji

Oferta edukacyjna PLO VIII na rok szkolny 2024/2025

 

 

Klasa o profilu

Przedmioty rozszerzone

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy do wyboru

1A

Medyczna   z elementami dietyki

 

Patronat:

Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o Zdrowiu

 

1. biologia z elementami dietetyki

2. chemia

3. język angielski

 

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub język angielski

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1B

Psychologiczno-pedagogiczna

 

Patronat:

Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o Zdrowiu

Galeria Sztuki Współczesnej

 

1. język polski

2. biologia

3. język angielski

 

- język polski

- matematyka

- biologia

- język angielski

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1C

Lingwistyczno-europejska

 

Patronat:

Uniwersytet Opolski

Europe Direct Opole

Radio Opole

 

1. język angielski

2. język polski

3. geografia, historia

 

 

- język polski

- matematyka

- język angielski

- geografia lub historia

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1D

Matematyczno-menadżerska

 

Patronat:

Uniwersytet Merito w Opolu

Opolska Izba Gospodarcza

 

 

1.   matematyka

2.   język angielski

3. geografia lub informatyka*

 

 

- język polski

- matematyka

- język angielski

- geografia lub informatyka

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

 

 

Pierwszy język obcy: język angielski

 

*podział na grupy rozszerzone następuje, gdy zgłosi się minimum 12 osób na jeden przedmiot za zgodą organu prowadzącego


 

Zasady rekrutacji uczniów

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu

na rok szkolny 2024/2025

 

 

1.       Rekrutacja obejmuje nabór do czterech oddziałów klas pierwszych.

2.       W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:

a)       za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów

1

Język polski - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35

2

Matematyka - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35

3

Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3

b)       za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– maksymalnie 72 punkty

1

celujący

18 punktów

2

bardzo dobry

17 punktów

3

dobry

14 punktów

4

dostateczny

8 punktów

5

dopuszczający

2 punktów

c)       za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów

1

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

2

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

3

szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

§  konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

§  konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

max.18 punktów

 

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

 

 

 

 

 

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

 

§  konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

 

 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

5 punktów

3 punkty

 

 

 

§ osiągnięcia artystyczne lub sportowe

- na szczeblu międzynarodowym

- na szczeblu krajowym

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu powiatowym

 

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

 

 

3.     Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

4.     Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

5.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu