Regulamin rekrutacji

Oferta edukacyjna PLO VIII na rok szkolny 2023/2024

 

 

Klasa o profilu

Przedmioty rozszerzone

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy do wyboru

1A

Medyczna z elementami dietyki

Patronat:

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

 

1. biologia z elementami dietetyki

2. chemia

3. język angielski

 

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub język angielski

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1B

Psychologiczno-pedagogiczna

Patronat:

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego Galeria Sztuki Współczesnej

 

1. język polski

2. biologia

3. język angielski

 

- język polski

- matematyka

- biologia

- język angielski

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1C

Lingwistyczno-medialna

Patronat:

Wydział Nauk o Polityce
i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Radio Opole

 

1. język angielski

2. język polski

3. geografia

 

 

- język polski

- matematyka

- język angielski

- geografia

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1D

Matematyczno-lingwistyczna

Patronat:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

 

1.   matematyka

2.   język angielski

3. fizyka* lub informatyka*

 

 

- język polski

- matematyka

- język angielski

- fizyka lub informatyka

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1E

Europejsko-prawna

Patronat:

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk o Polityce
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

Europe Direct Opole

 

1. język angielski

2. WOS

3. historia

 

- język polski

- matematyka

- język angielski

- WOS lub historia

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1F

Medialno-dziennikarska

Patronat:

Wyższa Szkoła Bankowa

w Opolu

Galeria Sztuki Współczesnej

Radio Opole

1.język angielski

2.język polski

3.historia

 

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia

 

 

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

 

1G

Menadżerska ”Liderów Biznesu”

Patronat:

Wyższa Szkoła Bankowa

w Opolu

Opolska Izba Gospodarcza

1. język angielski

2. matematyka

3. geografia

- język polski

- matematyka

- język angielski

- geografia

-język niemiecki

-język francuski

-język hiszpański

 

 

 

Pierwszy język obcy: język angielski

 

*podział na grupy rozszerzone następuje, gdy zgłosi się minimum 12 osób na jeden przedmiot za zgodą organu prowadzącego

 

 

 

Zasady rekrutacji uczniów

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu

na rok szkolny 2023/2024

 

 

1.       Rekrutacja obejmuje nabór do 7 oddziałów klas pierwszych.

2.       W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:

a)       za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów

1

Język polski - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35

2

Matematyka - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35

3

Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3

b)       za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– maksymalnie 72 punkty

1

celujący

18 punktów

2

bardzo dobry

17 punktów

3

dobry

14 punktów

4

dostateczny

8 punktów

5

dopuszczający

2 punktów

c)       za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów

1

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

2

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

3

szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

§  konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

max.18 punktów

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

§  konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

7 punktów

5 punktów

3 punkty

§  osiągnięcia artystyczne lub sportowe

- na szczeblu międzynarodowym

- na szczeblu krajowym

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

3.     Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

4.     Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

5.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 

Najważniejsze terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.05. 2023
do 19.06.2023
do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 23.06.2023
do 10.07.2023
do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

17. 07. 2023

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 17.07.2023
do 21.07.2023
do godz. 15.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

24.07.2023
do godz. 15.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Tryb odwoławczy

1. W terminie do 28 lipca 2023 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

© 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu