Regulamin rekrutacji

Oferta edukacyjna Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu na rok szkolny 2022/2023

Klasa o profilu

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy do wyboru

1A medyczna

Patronat:
Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o zdrowiu

 

1. biologia z elementami dietetyki

2. chemia

3. język angielski

- język polski

- matematyka

- biologia

- chemia lub język angielski

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1B psychologiczno-pedagogiczna

Patronat:
Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o zdrowiu

1. język polski

2. biologia

3. język angielski

- język polski

- matematyka

- biologia

- język angielski

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1C lingwistyczno-medialna

Patronat:
Uniwersytet Opolski Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

 

1. język angielski

2. język polski z elementami dziennikarstwa i edukacji filmowej

3. geografia* lub historia*

- język polski

- matematyka

- język angielski

- historia lub geografia

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1D ogólna matematyczna
z językiem angielskim

Patronat:
Politechnika Opolska

 

1. matematyka

2. język angielski

3. fizyka* lub geografia*

- język polski

- matematyka

- język angielski

- fizyka lub geografia

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

1E ogólna europejska
z językiem angielskim

Patronat:
Europe Direct Opole

1. język angielski

2. WOS

3. geografia* lub historia*

- język polski

- matematyka

- język angielski

- WOS

- język niemiecki

- język francuski

- język hiszpański

Pierwszy język obcy: język angielski

*podział na grupy rozszerzone następuje, gdy zgłosi się minimum 12 osób na jeden przedmiot

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu
na rok szkolny 2022/2023

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 5 oddziałów klas pierwszych.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów

 1 Język polski - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
 2 Matematyka - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
 3  Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3
 b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty
 1   celujący   18 punktów  
 2  bardzo dobry  17 punktów
 3  dobry  14 punktów
 4  dostateczny  8 punktów
 5  dopuszczający   2 punkty
 c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów
 1   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem    7 punktów  
 2 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  3 punkty

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 max 18 punktów
 

10 punktów
  7 punktów
  5 punktów

konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 - dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
10 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 7 punktów
 5 punktów
 3 punkty
• osiągnięcia artystyczne lub sportowe
 - na szczeblu międzynarodowym
 - na szczeblu krajowym
 - na szczeblu wojewódzkim
 - na szczeblu powiatowym
4 punkty
 3 punkty
 2 punkty
 1 punkt
 
3. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

Najważniejsze terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
 16.05-20.06.2022 do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
 24.06-13.07.2022 do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 20.07.2022 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 20.07-28.07.2022 do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 29.07.2022 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 
Uwaga
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli:
 
02.08-04.08.2022 do godz. 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
15.08.2022 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 17.08 do 19.08.2022 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
23.08.2022 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu