Regulamin rekrutacji

 

 

 

 

 


 

Zasady rekrutacji uczniów

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII w Opolu

na rok szkolny 2024/2025

 

 

1.       Rekrutacja obejmuje nabór do czterech oddziałów klas pierwszych.

2.       W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:

a)       za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów

1

Język polski - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35

2

Matematyka - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35

3

Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) - wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3

b)       za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– maksymalnie 72 punkty

1

celujący

18 punktów

2

bardzo dobry

17 punktów

3

dobry

14 punktów

4

dostateczny

8 punktów

5

dopuszczający

2 punktów

c)       za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów

1

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

2

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

3

szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

§  konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

§  konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

max.18 punktów

 

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

 

 

 

 

 

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

 

§  konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

 

 

10 punktów

7 punktów

5 punktów

 

 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

5 punktów

3 punkty

 

 

 

§ osiągnięcia artystyczne lub sportowe

- na szczeblu międzynarodowym

- na szczeblu krajowym

- na szczeblu wojewódzkim

- na szczeblu powiatowym

 

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

 

 

3.     Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

4.     Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

5.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu